ម៉ាស៊ីនកាត់ និងកាត់របារ Multinozzle ដោយស្វ័យប្រវត្តិ